Klubbens nya stadgar

§1 Namnet på klubben: Stockholm V-dubs.

§2 Klubbens logga: Se hemsidans vänstra hörn.

§3 Klubbens mål och inriktning: Främja intresset för luftkylda Volkswagens och verka för bevarandet av dessa.

§4 Medlemskap: Endast person som äger eller har stort intresse för luftkylda Volkswagens och vill  verka i enighet med klubbens mål och inriktning kan bli medlem i Stockholm V-dubs.

§5 Uteslutning: Styrelsen kan utesluta medlemmar som inte följer klubbens mål och inriktning. Styrelsemedlem kan med omedelbar verkan bli utesluten om han/hon missbrukat sitt förtroende.

§6 Arrangemang: Klubben ska årligen arrangera en VW-träff under våren. Vi kan även bidra med viss ekonomisk ersättning till medlem som bjuder på garageträff med mat/fika.

§7  Årsmöte, verksamhetsår och räkenskapsår: Årsmötet ska hållas september – november. Verksamhetsår – och räkenskapsår löper årsskifte.

På årsmötet ska följande punkter tas upp:

 • Årsmötets stadgeenliga utlysande.
 • Val av ordförande för mötet.
 • Val av 2 st justeringsmän.
 • Verksamhetsberättelse.
 • Ekonomisk redovisning.
 • Fråga om att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
 • Val av styrelse för kommande verksamhetsår.
 • Motion till årsmöte:
  • Motion ska vara ordförande tillhande senast en vecka före utlyst årsmöte. Vid lika röster avgör ordförande.
 • Övriga frågor.

§9 Medlemsavgift: Medlemsavgift bestäms av styrelsen och ska vara klubben tillhanda senast under januari. Medlem som begär utträde ur klubben får ej tillbaka avgiften. Avgift är 200:-/ per medlem. 300:- För familj. Familje medlemskap gäller bara de som bor på samma adress.