Klubbens stadgar

§1 Namnet på klubben: Stockholm V-dubs.

§2 Klubbens logga: Se hemsidans vänstra hörn.

§3 Klubbens mål och inriktning: Främja intresset för luftkylda Volkswagens och verka för bevarandet av dessa.

§4 Medlemskap: Endast person som äger eller har stort intresse för luftkylda Volkswagens och vill  verka i enighet med klubbens mål och inriktning kan bli medlem i Stockholm V-dubs.

§5 Uteslutning: Styrelsen kan utesluta medlemmar som inte följer klubbens mål och inriktning eller medlem som missbrukat klubbens kassa. Styrelsemedlem kan med omedelbar verkan bli avstängd från sin uppgift i styrelsen av enhällig resterande styrelse till nästa årsmöte, om han eller hon missbrukat sitt förtroende.

§6 Arrangemang: Klubben ska årligen arrangera en VW-träff under våren. Vi kan även bidra med viss ekonomisk ersättning till medlem som bjuder på garageträff med mat/fika.

§7 Stadgeändring: För stadgeändring krävs 3/4 majoritet vid ett stadgenligt utlyst årsmöte.

§8 Årsmöte, verksamhetsår och räkenskapsår: Årsmötet ska hållas september – november. Verksamhetsår – och räkenskapsår löper årsskifte.

På årsmötet ska följande punkter tas upp:

 • Årsmötets stadgeenliga utlysande.
 • Val av ordförande för mötet.
 • Val av 2 st justeringsmän.
 • Verksamhetsberättelse.
 • Ekonomisk redovisning.
 • Fråga om att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
 • Val av styrelse för kommande verksamhetsår.
 • Motion till årsmöte:
  • Motion ska vara ordförande tillhande senast en vecka före utlyst årsmöte. Vid lika röster avgör ordförande.
 • Övriga frågor.

§9 Medlemsavgift: Medlemsavgift bestäms av styrelsen och ska vara klubben tillhanda senast under januari. Medlem som begär utträde ur klubben får ej tillbaka avgiften. Familje medlemskap gäller bara de som bor på samma adress.